Lista mienia przesiedlenia

Lista mienia przesiedlenia

Lista mienia przesiedlenia a zwolnienie od cła i podatków, rzeczy przywożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia inaczej zwanego mienia przesiedleńczego udzielane jest pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu, a w przypadku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez organ celny.

Lista mienia przesiedlenia – zwolnieniu nie podlegają:
• napoje  alkoholowe;
• tytoń i jego wyroby;
• handlowe środki transportu;
• przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Lista mienia przesiedlenia  przedstawia poniższy wzór – dodatkowo pobrania Lista mienia przesiedlenia w pdf.   

 

  W Z Ó R

Imię i nazwisko, adres zagraniczny                                                                                                                 Data

……………………………………………………………………                                                                                           …………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Adres w Polsce

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………….…

PESEL …………………………………………………………

                                            LISTA MIENIA PRZESIEDLENIA

Lp

Nazwa mienia przesiedlenia

Ilość

Wartość w USD/CAD

  

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK oświadczam , że w/w listę sporządzono na podstawie Rozporządzenia Rady EWG nr 1186/09 z dnia 16 listopada 2009r ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Listę zakończono na pozycji ……….W/w rzeczy (mienie) stanowią moją własność i służyły mi podczas pobytu za granicą przez okres  co najmniej  6 miesięcy. Mój pobyt za granicą trwał (był) od………………………do …………………………………

Jednocześnie oświadczam , że nie korzystałem ze zwolnienia z należności celnych i podatkowych w myśl Rozp. Rady EWG nr 1186/09 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W/w rzeczy nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Oświadczam ,że przesyłka nie zawiera przedmiotów wyprodukowanych przed 1945 rokiem , alkoholu, tytoniu i jego wyrobów ,broni ani narkotyków.

Czytelny podpis  …………………………………